SHURE CHÍNH HÃNG

SHURE SM58-LC

3.869.000₫

SHURE BETA 91A

8.587.000₫

Shure SVX24E/PG58

8.482.000₫
SHURE SM7B - 14%

SHURE SM7B

12.848.000₫  14.880.000₫

SHURE BLX24A/SM58

12.679.000₫

SHURE PGA-58 LC

1.788.000₫

SHURE ULXD4/BETA87C

55.717.000₫

SHURE MX418 D/C

9.350.000₫

SHURE BETA-87A

8.751.000₫

SHURE MV88-A

4.460.000₫

SHURE MV88-A

4.460.000₫

SHURE SLX14A/MX-153

17.726.000₫

Shure PGA48-LC

1.590.000₫

SHURE PGA58-QTR

1.790.000₫

BETA 98H/C-X

8.097.000₫

SHURE SH-55

6.800.000₫

SHURE SRH240

1.750.000₫

Shure BLX14RA/W85

14.726.000₫

SHURE PGA27-LC

5.320.000₫

SHURE SM27 LC-X

13.871.000₫

SHURE PGA98D

4.122.000₫

SHURE BETA 57A-X

4.120.000₫

SHURE PGA48-QTR

1.563.000₫

Shure SVX24E/PG28

7.130.000₫

SHURE PGA98H-LC 

4.118.000₫

SHURE PGA52

3.619.000₫

SHURE BETA-52A

5.764.000₫
Lọc